Följ oss på LinkedInKontakta ossOptiska NyheterBli kund

Försäljningsvillkor 

Utöver generella bestämmelser angivna på denna sida så tillämpas NL09 allmänna leveransbestämmelser för leveranser inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Försäljning i portalen sker enbart till registrerade kunder efter särskild kreditprövning, mot faktura med betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid icke godkänd kreditprövning gäller förskottsbetalning enligt överenskommelse. Speciella överenskommelser om betalning och kreditprövning avtalas separat.

 

Priser

Priser finns angivna vid respektive artikel. Samtliga angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt, kemikalieskatt och frakt. Kemikalieskatt beräknas beroende av vikt och gäller enbart för vissa produkter och specificeras innan beställning bekräftas. Frakt faktureras enligt respektive kunds standardprislista samt efter överenskommelse vid speciella leveranser. Pro Optix friskriver sig från direkta skriv- och faktafel i portalen så som fel pris eller felaktig teknisk information.

 

Leverans & Betalning

Leverans sker dagligen från Pro Optix lager i Nacka och risken samt ansvar övergår till kunden vid leverans och mottagande av produkt. Samtliga produkter som levereras förblir Pro Optix egendom tills det belopp som förfaller till betalning enligt avtalet till fullo betalts, inklusive eventuell ränta och inkassokostnad. 

 

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Dröjsmålsränta debiteras med 10%. Påminnelseavgift debiteras med 60 kronor.

 

Produktspecifikationer

Specifikationer, egenskaper och uppgifter om dimensioner och mått kan komma att ändras och skall ej ses som bindande. Dessa skall ses som informativa och beskrivande. I de fall uppgifter har avtalats uppges detta i separat offert.

 

RMA, Reklamation & Garanti

För hantering av reklamationer gäller vid var tid gällande RMA formulär och att anmälan skall ha kommit Pro Optix till handa inom rimlig tid efter felets upptäckt. Pro Optix förbehåller sig rätten att åtgärda fel innan utbyte sker. För samtliga beställningar erhålls ingen returrätt om så inte har avtalats.

Garanti gäller enligt varans specifikation och täcker de fall där produkt ej motsvarar specifikationer eller där fel kan härledas till direkta fabrikationsfel. Pro Optix ansvarar ej för handhavande fel eller skada som eventuellt uppstår på grund av fel i levererad vara.

 

Fource majeure

Pro Optix är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, störningar i tele- och datakommunikationer, väderomständigheter eller annan omständighet som inte skäligen kunde förväntas ha varit med i beräkning och vars följder inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits.